Site Feedback

Resolved questions
Là đương nhiên rồi ạ.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]물론 입니다.
Là đương nhiên rồi ạ.
[2]물론이지.
Là đương nhiên rồi.
[3]당연 하지.
Đương nhiên nhé .
[4]아주 좋았어요.
Hay lắm.
[5]좋았어.
Hay quá.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]물론 입니다.
  Là đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi ạ.
  Đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi ạ.

  [2]물론이지.
  Là đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi.
  Đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi
  [3]당연 하지.
  Đương nhiên! Tất nhiên! Dĩ nhiên!
  .
  [4]아주 좋았어요.
  Hay lắm/Hay quá.
  [5]좋았어.
  Hay quá/ Hay lắm

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese