Site Feedback

Resolved questions
When is it appropriate to use this word

 

I want to know when it is appropriate to use the word: đáp
example sentences?

For learning: Vietnamese
Base language: English
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Chào bạn!

  The word "đáp" has some different meanings:

  1/ answer, reply: đáp, đáp lời
  Tôi hỏi cô ấy đi đâu. Cô ấy đáp: Tôi đi học
  I ask her where she is going. She answers: I am going to school

  2/ repay, requite: đáp lại, đền đáp, báo đáp
  Làm sao để đáp lại tình yêu của anh ấy.
  How to requite his love

  3/ to take (plane, train): đáp máy bay, đáp tàu hỏa
  Ngày mai mình sẽ đáp máy bay ra Hà Nội
  Tomorrow I will take plane to Ha Noi

  4/ to land (plane) : đáp, hạ cánh
  Máy bay của chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau 10 phút nữa
  Our flight will land at Tan Son Nhat airport after 10 minutes


  Hope that I can help you.
  Good luck!

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.