Site Feedback

Resolved questions
Vẫn không biết nội dung những hay quá theo êm tai.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

[1]아직 내용은 잘 모르지만 듣기에는 아주 좋았어.
Vẫn không biết nội dung những hay quá theo êm tai.
[2]노래도 잘 들었어.
Nghe bài hát rõ rồi.


For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]아직 내용은 잘 모르지만 듣기에는 아주 좋았어.
  Tuy vẫn chưa biết nội dung,nhưng nghe rất hay.
  Mặc dù vẫn chưa biết nội dung, nhưng nghe rất hay.
  Dù vẫn chưa biết nội dung, nhưng nghe hay quá.

  [2]노래도 잘 들었어.
  Bài hát cũng đã nghe rõ rồi.
  Bài hát cũng đã nghe kỹ rồi

  Chào bạn.

  [1]아직 내용은 잘 모르지만 듣기에는 아주 좋았어.
  Tuy vẫn chưa biết nội dung,nhưng nghe rất hay.
  Mặc dù vẫn chưa biết nội dung, nhưng nghe rất hay.

  [2]노래도 잘 들었어.
  Bài hát cũng đã nghe rõ rồi.
  Bài hát cũng đã nghe kỹ rồi

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese