Site Feedback

Resolved questions
Và kỹ năng tiếng Việt của tôi mới chỉ là vỡ lòng chưa.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

[1]그리고 아직 나는 베트남어 초보야
Và kỹ năng tiếng Việt của tôi mới chỉ là vỡ lòng chưa.

[2]사전과 베트남 어학 공부 사이트를 통해서 조금씩 배우고 있어.
Tôi đang học từng chút một thông qua trang web học nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Việt và từ điển.

[3]인사말 정도 할 수 있어.
Tôi làm được mức độ câu chào.

[4]많이 반복해서 공부 해야 돼!
Tôi phải học rất lặp đi lặp lại!

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]그리고 아직 나는 베트남어 초보야
  Và kỹ năng tiếng Việt của tôi vẫn chưa được là sơ cấp (vỡ lòng cũng được nhưng sơ cấp nghe hay hơn).

  [2]사전과 베트남 어학 공부 사이트를 통해서 조금씩 배우고 있어.
  Tôi đang học từng chút một thông qua trang web học tiếng Việt và từ điển.

  [3]인사말 정도 할 수 있어.
  Tôi có thể chào hỏi được.

  [4]많이 반복해서 공부 해야 돼!
  Tôi phải học học đi học lại nhiều lần mới được!

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese