Site Feedback

Resolved questions
ở quán gỏi ở bãi biển

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]자 오늘 밤 모두 바닷가 횟집에서 한 잔 합시다.
Chà, tối nay tất cả hãy cùng nâng ly ở quán gỏi ở bãi biển .

[2]한 잔 하자.
Hãy uống một ly đi.

[3]한잔 해.
Uống một ly đi.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]자 오늘 밤 모두 바닷가 횟집에서 한 잔 합시다.
  Chà, tối nay tất cả hãy cùng nâng ly ở quán gỏi ở bãi biển.
  Này, tối nay, tất cả hãy cùng đi nhậu ở quán gỏi ở bãi biển.

  [2]한 잔 하자.
  Hãy uống một ly đi.
  Hãy làm một ly đi

  [3]한잔 해.
  Uống một ly đi.
  Làm một ly đi

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese