Site Feedback

Resolved questions
Hãy viết bằng lời văn cho

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]글로 써 주세요
Hãy viết bằng lời văn cho.

[2]베트남어로 말하면 뭔데요?
Nếu nói tiếng Việt gọi là gì?

[3]베트남어로 뭐라고 해?
Tiếng Việt gọi là gì?

[4]못 알아 듣겠어.
Tôi nghe không hiểu.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.


  [1]글로 써 주세요
  Hãy viết bằng chữ cho.

  [2]베트남어로 말하면 뭔데요?
  Nếu nói bằng tiếng Việt thì gọi là gì?

  [3]베트남어로 뭐라고 해?
  Tiếng Việt gọi là gì?

  [4]못 알아 듣겠어.
  Tôi nghe không hiểu.
  Tôi nghe sẽ không hiểu.
  Tôi nghe sẽ không hiểu được

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese