Site Feedback

Resolved questions
Nghe, nói là hoàn toàn không thể.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]말하기,듣기는 전혀 못해.
Nghe, nói là hoàn toàn không thể.

[2]하지만 한마디씩 배우면 언제가는 잘 되것이라 생각해
Tuy nhiên nếu học lời một để nói lúc nào đó tôi nghĩ sẽ tốt đẹp thôi.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]말하기,듣기는 전혀 못해.
  Nghe, nói là hoàn toàn không thể. ===> Đúng rồi

  [2]하지만 한마디씩 배우면 언제가는 잘 되것이라 생각해
  Tuy nhiên, nếu học từng từ một thì đến một lúc nào đó, tôi nghĩ sẽ tốt đẹp (làm được tốt) thôi.

  Tuy nhiên, nếu học từng từ một thì tôi nghĩ, đến một lúc nào đó sẽ tốt đẹp (làm được tốt) thôi.

  Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu học từng từ một thì đến một lúc nào đó sẽ tốt đẹp (làm được tốt) thôi

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese