Site Feedback

Resolved questions
Xin hãy giúp sửa câu sai.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]안 돼.
Không được.
[2]안 됩니다.
Không được ạ.
[3]안 돼?
Có không được không?
[4] 안 됩니까?
Có không được không ạ?
[5]이해가 잘 안 돼요.
Không hiểu rõ được ạ.
[6]이해가 잘 안 돼요?
Có không hiểu rõ được không ạ?
[7] 이해 됩니까?
Có hiểu rõ được không ạ?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]안 돼.
  Không được. ===> Đúng rồi, hoặc bạn có thể nói: Không được đâu.
  [2]안 됩니다.
  Không được ạ. ===> Đúng rồi, hoặc bạn có thể nói: Không được đâu ạ.
  [3]안 돼?
  Không được à?
  [4] 안 됩니까?
  Không được ạ?
  [5]이해가 잘 안 돼요.
  Không hiểu rõ ạ.
  [6]이해가 잘 안 돼요?
  Không hiểu rõ ạ?
  [7] 이해 됩니까?
  Có hiểu được không ạ?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese