Site Feedback

Resolved questions
Hết một tháng đã giảm khoảng 2 kg một cách khó khăn

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]한달이 다 되어도 겨우 2 kg 정도 줄였습니다.
Hết một tháng đã giảm khoảng 2 kg một cách khó khăn.

[2]앞으로 더 계속 꾸준히 운동과 식이요법을 하면,
균형있는 몸매가 될 것 같습니다.
Sau đây nếu làm ăn kiêng cũng cần thiết và tập thể dục một cách đều đặn tiếp tục tiếp tục,
xem chừng sẽ trở thành thân hình có quân bằng.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]한달이 다 되어도 겨우 2 kg 정도 줄였습니다.
  Hết một tháng mà mới giảm được khoảng 2 ký lô
  Hết cả tháng trời mà mới giảm được khỏang 2 ký lô.

  [2]앞으로 더 계속 꾸준히 운동과 식이요법을 하면,
  균형있는 몸매가 될 것 같습니다.
  Sau này, nếu cứ tiếp tục ăn kiêng và tập thể dục một cách đều đặn,
  xem chừng thân hình sẽ trở nên cân đối.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese