Site Feedback

Resolved questions
Đã sụt cân rồi.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]몸무게가 줄었습니다
Đã sụt cân rồi.
[2]줄었습니다(몸무게)
Đã giảm rồi ạ.
[3]줄었어(몸무게)
Đã giảm rồi.
[4]줄었어?(의문문)(몸무게)
Bạn có đã giảm không ?
[5]줄었습니까?(몸무게)
Anh có đã giảm không ạ ?
[6]줄일꺼야(몸무게)
Sẽ giảm.
[7]모무게가 아닌 어떤일이나/어떤것이 줄었을때 쓰는 표현을 어떻게 하나요?

Additional Details:

[7]모무게가 아닌 어떤일이나/어떤것이 줄었을때 쓰는 표현을 어떻게 하나요?

--몸무게가 아닌 어떤일이나/어떤것이 줄었을때 쓰는 표현을 어떻게 하나요?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]몸무게가 줄었습니다
  Đã sụt cân rồi. ===> Đúng rồi, hoặc có thể nói: Đã ốm đi rồi/ Đã gầy đi rôi
  [2]줄었습니다(몸무게)
  Đã giảm cân rồi ạ/ Đã ốm đi rồi ạ/ Đã gầy đi rôi ạ (giống câu [1])
  [3]줄었어(몸무게)
  Đã giảm cân rồi/ Đã ốm đi rồi/ Đã gầy đi rôi
  [4]줄었어?(의문문)(몸무게)
  Bạn có giảm cân không ?/ Bạn có ốm đi không? / Bạn có gầy đi không?
  Bạn đã giảm cân chưa ?/ Bạn đã ốm đi chưa? / Bạn đã gầy đi chưa?

  [5]줄었습니까?(몸무게)
  Anh có giảm cân không ạ?/ Anh có ốm đi không ạ? / Anh có gầy đi không ạ?
  Anh đã giảm cân chưa ạ?/ Anh đã ốm đi chưa ạ? / Anh đã gầy đi chưa ạ?

  [6]줄일꺼야(몸무게)
  Sẽ giảm cân.
  [7]모무게가 아닌 어떤일이나/어떤것이 줄었을때 쓰는 표현을 어떻게 하나요?
  Khi một cái gì đó hay một sự việc gì đó mà không phải là trọng lượng cơ thể suy giảm thì thành ngữ đó được viết như thế nào?
  Additional Details:
  [7]모무게가 아닌 어떤일이나/어떤것이 줄었을때 쓰는 표현을 어떻게 하나요?

  --몸무게가 아닌 어떤일이나/어떤것이 줄었을때 쓰는 표현을 어떻게 하나요?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese