Site Feedback

Resolved questions
Dù mệt dù muốn ăn sẽ trở thành dĩ nó mới chịu đi.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

[1]힘들어도 먹고 싶어도 참아야 되겠습니다.
Dù mệt dù muốn ăn sẽ trở thành dĩ nó mới chịu đi.
[2]5kg 정도 더 감량을 목표로 하고 있습니다.
Sự giảm cân hơn nữa khoảng 5 kg lấy lcái gì đó làm mục tiêu.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.


  [1]힘들어도 먹고 싶어도 참아야 되겠습니다.
  Dù mệt, dù muốn ăn, thì cũng phải cố chịu đựng mới được.
  Dù có mệt, dù có muốn ăn đi chăng nữa thì cũng phãi cố chịu đựng mới được.
  .
  [2]5kg 정도 더 감량을 목표로 하고 있습니다.
  Tôi đang lấy mục tiêu là giảm thêm khỏang 5 kg nữa.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese