Site Feedback

Resolved questions
Còn mệt . Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

[1]힘들어.
Còn mệt .
[2]힘듭니다.
Còn mệt ạ.
[3]힘들었어.
Đã còn mệt.
[4]힘들어?
Bạn có còn mệt không?
[5]힘드십니까?
Anh có còn mệt không ạ?
[6]힘들었어?
Bạn có đã còn mệt không?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.


  [1]힘들어.
  Còn mệt .==> Đúng rồi, hoăc bạn có thể nói: Đang mệt, Đang còn mệt

  [2]힘듭니다.
  Còn mệt ạ.==> Đúng rồi, hoăc bạn có thể nói: Đang mệt ạ, Đang còn mệt ạ

  [3]힘들었어.
  Đã bị mệt.
  [4]힘들어?
  Bạn có còn mệt không? ====> Đúng rồi
  [5]힘드십니까?
  Anh có còn mệt không ạ?====> Đúng rồi
  [6]힘들었어?
  Bạn đã bị mệt à?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese