Site Feedback

Resolved questions
Đúng thế biết. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]알겠지.(추측,짐작)
Đúng thế biết.
[2]아시겠지..(추측,짐작, 높임말)
Đúng thế biết ạ nhé.
[3]알거야.(미래 예상)
Sẽ biết.
[4]아실거야.(미래 예상, 높임말)
Sẽ biết ạ
[5]알아.
Biết.
[6]아니?(의문문)
Có biết không?
[7]알았었니?(과거 의문문, 평범한 말)
Có đã biết không? 또는
Có được biết không?
[8]알았습니까?(의문문 높임말)
Anh có biết không ạ?
[9]알았었습니까?(과거 의문문, 높임말)
Anh có đã biết không? 또는
Anh có được biết không?

Additional Details:

[9]알았었습니까?(과거 의문문, 높임말)
Anh có đã biết không ạ? 또는
Anh có được biết không ạ?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]알겠지.(추측,짐작)
  Đúng thế. Sẽ biết chứ.
  [2]아시겠지..(추측,짐작, 높임말)
  Đúng thế. Sẽ biết chứ ạ.
  [3]알거야.(미래 예상)
  Sẽ biết.
  Chắc sẽ biết.
  Chắc sẽ biết thôi.
  [4]아실거야.(미래 예상, 높임말)
  Sẽ biết ạ
  Chắc sẽ biết ạ
  Chắc sẽ biết thôi ạ
  [5]알아.
  Biết. ===> Đúng rồi
  [6]아니?(의문문)
  Có biết không?
  Biết không?

  [7]알았었니?(과거 의문문, 평범한 말)
  Có biết không? 또는
  Có được biết không?
  Đã biết chưa?

  [8]알았습니까?(의문문 높임말)
  Anh có biết không ạ?
  Anh đã biết chưa ạ?
  [9]알았었습니까?(과거 의문문, 높임말)
  Anh có biết không? 또는
  Anh có được biết không?
  Anh đã biết chưa?

  Additional Details:
  [9]알았었습니까?(과거 의문문, 높임말)
  Anh có biết không ạ? 또는
  Anh có được biết không ạ?
  Anh đã biết chưa ạ?

  [1]
  Đúng thế, tôi biết. (dùng khi nói với người ngang hàng)
  [2]
  Đúng thế, em biết ạ. (chữ "ạ" dùng khi nói với người lớn tuổi hơn)
  [3]
  Sẽ biết.
  [4]
  Sẽ biết ạ
  [5]
  Biết.
  [6]
  Có biết không? (bạn có biết không? / Anh có biết không? / Chị có biết không? / em có biết không? )
  [7]
  đã được biết chưa?
  Có được biết không?
  [8]
  Anh có biết không ạ?
  [9]
  Anh đã biết chưa?
  Anh có được biết không?

  Additional Details:
  [9]
  Anh đã biết chưa ạ?
  Anh có được biết không ạ?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese