Site Feedback

Resolved questions
Đúng thế không biết. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]모르겠지.(추측,짐작)
Đúng thế không biết.
[2]모르시겠지..(추측,짐작, 높임말)
Đúng thế không biết ạ nhé.
[3]모를거야.(미래 예상)
Sẽ không biết.
[4]모르실거야.(미래 예상, 높임말)
Sẽ không biết ạ
[5]몰라.
Không biết.
[6]모르니?(의문문)
Có không biết không?
[7]몰랐었니?(과거 의문문, 평범한 말)
Có đã không biết không? 또는
Có được không biết không?
[8]몰랐습니까?(의문문 높임말)
Anh có không biết không ạ?
[9]몰랐었습니까?(과거 의문문, 높임말)
Anh có đã không biết không? 또는
Anh có được không biết không?

Additional Details:

[9]몰랐었습니까?(과거 의문문, 높임말)
Anh có đã không biết không ạ? 또는
Anh có được không biết không ạ?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]모르겠지.(추측,짐작)
  Đúng thế. Sẽ không biết đâu.
  [2]모르시겠지..(추측,짐작, 높임말)
  Đúng thế. Sẽ không biết đâu ạ.
  [3]모를거야.(미래 예상)
  Sẽ không biết. ===> Đúng rồi, hoặc là:
  Sẽ không biết đâu.
  Chắc sẽ không biết đâu

  [4]모르실거야.(미래 예상, 높임말)
  Sẽ không biết đâu ạ
  Chắc sẽ không biết đâu ạ
  [5]몰라.
  Không biết. ===> Đúng
  [6]모르니?(의문문)
  Không biết à?
  [7]몰랐었니?(과거 의문문, 평범한 말)
  Đã không biết à?

  [8]몰랐습니까?(의문문 높임말)
  Anh đã không biết ạ?

  [9]몰랐었습니까?(과거 의문문, 높임말)
  Anh đã không biết ạ? 또는
  Anh đã không được biết ạ?

  Additional Details:
  [9]몰랐었습니까?(과거 의문문, 높임말)
  Anh đã không biết ạ?
  Anh đã không được biết ạ?

  [1]
  Đúng thế không biết.
  [2]
  Đúng thế không biết ạ.
  [3]
  Sẽ không biết.
  [4]
  Sẽ không biết ạ
  [5]
  Không biết.
  [6]
  Có không biết không?
  [7]
  đã biết chưa?
  Có được biết không?
  [8]
  Anh có biết không ạ?
  [9]
  Anh đã biết chưa?
  Anh có được biết không?

  Additional Details:
  [9]
  Anh đã biết chưa ạ?
  Anh có được biết không ạ?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese