Site Feedback

Resolved questions
Xin hãy giúp sửa câu sai.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]자신이 공부할것,말하기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요?
Chúng ta chuẩn bị cái mình sẽ học, tư liệu nghe, nói, đọc thì thế nào?

Additional Details:

[1]자신이 공부할것,듣기,말하기,읽기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.
  Xin hãy giúp sửa câu sai.
  [1]자신이 공부할것,말하기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요?
  Chúng ta chuẩn bị cái mình sẽ học và tư liệu để nói như thế nào? Hoặc
  Chúng ta chuẩn bị thế nào cái mình sẽ học và tư liệu để nói?
  Để chuẩn bị cái mình sẽ học và tư liệu để nói, chúng ta làm thế nào?

  Additional Details:
  [1]자신이 공부할것,듣기,말하기,읽기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요?
  Chúng ta chuẩn bị cái mình sẽ học, tư liệu để nghe, nói và đọc như thế nào? Hoặc
  Chúng ta chuẩn bị thế nào cái mình sẽ học, tư liệu để nghe, nói và đọc?
  Để chuẩn bị cái mình sẽ học, tư liệu để nghe, nói và đọc, chúng ta làm thế nào?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese