Site Feedback

Resolved questions
Nếu làm tất cả điệu bộ, Hàn Quốc, Việt, Anh sẽ trở thành nhé.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]한국어,베트남어,영어,몸짓 다 하면 되겠지요.
Nếu làm tất cả điệu bộ, Hàn Quốc, Việt, Anh sẽ trở thành nhé.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]한국어,베트남어,영어,몸짓 다 하면 되겠지요.
  Nếu sử dụng tất cả tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh và điệu bộ của cơ thể (ngôn ngữ cơ thể) thì sẽ hiểu chứ.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese