Site Feedback

Resolved questions
lúc 5 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]베트남 시간으로 내일 2012년 11월 3일 오후 3시,한국 시간으로 오후 5시에 아이토키에서 봅시다.
Hãy hẹn gặp nhé ở italki lúc 3 giờ chiều ngày 3 tháng 11 năm 2012 ngày mai theo giờ Việt Nam , lúc 5 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]베트남 시간으로 내일 2012년 11월 3일 오후 3시,한국 시간으로 오후 5시에 아이토키에서 봅시다.
  Hãy gặp nhau ở italki lúc 3 giờ chiều ngày mai, ngày 3 tháng 11 năm 2012, theo giờ Việt Nam (lúc 5 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc) nhé.

  Ngày mai, ngày 3 tháng 11 năm 2012, hãy gặp nhau ở italki lúc 3 giờ chiều theo giờ Việt Nam (5 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc) nhé.

  Ngày mai, ngày 3 tháng 11 năm 2012, lúc 3 giờ chiều theo giờ Việt Nam (5 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc) hãy gặp nhau ở italki nhé

  Lưu ý:
  - "nhé" phải để ở cuối câu
  - Trạng từ chỉ thời gian (adverb of time) quá dài nên đặt ở đầu câu

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.