Site Feedback

Resolved questions
Hãy khỏe nhé.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]잘지내.
Khỏe nhé.
[2]잘 지내세요.
Hãy khỏe nhé.
[3]잘 지냈었니?
Có được khỏe không?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Theo tôi thì bạn dịch đúng hết rồi. Tôi đề xuất thêm một cách nói khác nữa để bạn tham khảo

  [1]잘지내.
  Khỏe nhé.
  Sống khỏe nhé!
  [2]잘 지내세요.
  Hãy khỏe nhé.
  Hãy sống khỏe nhé!
  [3]잘 지냈었니?
  Có được khỏe không?
  Có khỏe không?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese