Site Feedback

Resolved questions
Bây giờ làm gì thế?

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]지금 뭐해?
Bây giờ làm gì thế?
[2]뭐해?
Làm gì ?
[3]지금 뭐하세요?
Bây giờ anh làm gì thế?
또는 Bây giờ anh làm gì thế ạ?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  [2]뭐해?
  Làm gì thế? Hoặc có thể thay từ "thế" bằng từ "đấy" cho tất cả các câu khác

  Câu [1] và [3] không có gì cần chỉnh sửa.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese