Site Feedback

Resolved questions
Có kế hoạch thô kết nối không trực ngày mai.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]내일 비번인데 계획 있어.
Có kế hoạch thô kết nối không trực ngày mai.
[2]내일 비번인데 아침 10시 이후 시간 돼.
Thô kết nối không trực thời gian không cho phép ngày mai buổi sáng sau 10 giờ phải.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn
  Chào bạn

  [1]내일 비번인데 계획 있어.
  Có kế hoạch không trực ngày mai.
  [2]내일 비번인데 아침 10시 이후 시간 돼.
  Ngày mai không trực nên sau 10 giờ sáng tôi sẽ rảnh (rỗi)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese