Site Feedback

Resolved questions
Anh học như thế nào đây ạ?

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]님은 어떻게 공부를 하고 있습니까?
Anh học như thế nào đây ạ?
[2]친구는 어떻게 공부를 하고 있습니까?
Bạn học như thế nào đây ạ?
[3]어떻게 공부해?
Học như thế nào đây ?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]님은 어떻게 공부를 하고 있습니까?
  Anh học như thế nào đấy ạ?
  [2]친구는 어떻게 공부를 하고 있습니까?
  Bạn học như thế nào đấy ạ?
  [3]어떻게 공부해?
  Học như thế nào đấy ?

  Bạn có thể dịch 어떻게 = như thế nào đây trong trường hợp bạn hỏi cho bản thân mình hoặc là nói về một tình huống nào đó khó khăn, nan giải, không biết phải làm thế nào.
  Ví dụ: Tôi sắp thi mà chưa học hết bài. Làm như thế nào đây?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese