Site Feedback

Resolved questions
Sự suy nghĩ của anh như thế nào đây ạ?

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]님의 생각은 어떤가요?
Sự suy nghĩ của anh như thế nào đây ạ?
[2]너의 생각은 어때?
Sự suy nghĩ của bạn như thế nào đây ?
[3]생각은 어때?
Sự suy nghĩ như thế nào đây ?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  Bạn dịch như trên, về nghĩa thì hoàn toàn đúng, nhưng nên nói ngắn gọn hơn như sau:
  [1]님의 생각은 어떤가요?
  Anh nghĩ như thế nào (đây) ạ?
  [2]너의 생각은 어때?
  bạn nghĩ như thế nào (đây) ?
  [3]생각은 어때?
  (Suy) nghĩ như thế nào (đây) ?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese