Site Feedback

Resolved questions
Bờ biển của cuối thu thì đầu đông là lặng lẽ.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]늦가을 초겨울의 바닷가는 한산 합니다.
Bờ biển của cuối thu thì đầu đông là lặng lẽ.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Cuối thu, đầu đông, bờ biển thật hoang vắng.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese