Site Feedback

Resolved questions
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Hàn.

Chào các bạn.
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Hàn.
[1]Khách sạn gì mà toàn gián là gián.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn!

  Câu "Khách sạn gì mà toàn gián là gián" được hiểu là khách sạn này có rất nhiều gián,
  Mình thử tạm dịch như sau nhé :

  무슨 호텔 이에요? 바퀴벌레 너무 많아요!

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese