Site Feedback

Resolved questions
chắc là vì mấy bữa nay trời mưa

Chào các bạn.
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Hàn.
[1]Dạ, chắc là vì mấy bữa nay trời mưa nên mới có gián, chứ mấy bữa trước..

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Mình thử dịch như sau. Nếu có gì sai, nhờ bạn sửa giúp nhé.

  네. 요즘은 비가 았어 바퀴벌레 있은 것 같는데. 며칠전에 없었어요.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese