Site Feedback

Resolved questions
Phong cảnh đầu đông của bờ biển Haeundae

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]해운대 바닷가의 초겨울 풍경은 북적이는 사람들 대신
산보하는 사람들과 갈매기들이 보입니다.
Phong cảnh đầu đông của bờ biển Haeundae thấy đại chúng và
các hải âu thay vì đại chúng rần rần.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]해운대 바닷가의 초겨울 풍경은 북적이는 사람들 대신
  산보하는 사람들과 갈매기들이 보입니다.
  Phong cảnh đầu đông của bờ biển Haeundae cho thấy những con chim hải âu và người đi tản bộ thay vì cảnh người đông đúc.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese