Site Feedback

Resolved questions
Vừa mới đứng vào trong vào mùa đông

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]이제 막 겨울에 들어 섰는데 벌써 여름이 그리워 집니다.
Vừa mới đứng vào trong vào mùa đông nhưng đã đang trở thành nhớ mùa hè.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]이제 막 겨울에 들어 섰는데 벌써 여름이 그리워 집니다.
  Vừa mới vào mùa đông mà đã thấy nhớ mùa hè rồi.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.