Site Feedback

Resolved questions
Hơn nữa, có bãi biển nơi gần tôi đang sống,

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]더군다나, 내가 살고 있는 가까운 곳에 바닷가가 있고,
가볍게 등산 할수 있는 장산도 있어요.
Hơn nữa, có bãi biển nơi gần tôi đang sống,
có ngay cả núi Jang có thể leo núi.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]더군다나, 내가 살고 있는 가까운 곳에 바닷가가 있고,
  가볍게 등산 할수 있는 장산도 있어요.
  Hơn nữa, có bãi biển gần nơi tôi đang sống và có cả núi Jang có thể leo núi.
  Hơn nữa, gần nơi tôi đang sống có bãi biển và có cả núi Jang có thể leo núi.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese