Site Feedback

Resolved questions
Chủ yếu tôi đang đi dọc đường bờ biển và,

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]주로 나는 해안길을 따라 워킹을 하고,
해변가를 구경 하기도 합니다.

Chủ yếu tôi đang đi dọc đường bờ biển và,
vừa đang vãng cảnh bãi biển.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]주로 나는 해안길을 따라 워킹을 하고,
  해변가를 구경 하기도 합니다.

  Chủ yếu là vừa đi dọc bờ biển vừa ngắm cảnh bãi biển.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.