Site Feedback

Resolved questions
Đã mùa hạ thì đã qua mùa đông thì đã trở thành rồi.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]벌써 여름이 지나고 겨울이 되었어.
Đã mùa hạ thì đã qua mùa đông thì đã trở thành rồi.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Mùa hạ (thì) đã qua và mùa đông (thì) đã tới

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese