Site Feedback

Resolved questions
Hôm nay tôi đang đi dạo dọc bãi biển một cách cố định.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]오늘도 변함없이 해변가를 거닐고 있습니다.

Hôm nay tôi đang đi dạo dọc bãi biển một cách cố định.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Hôm nay cũng không thay đổi, tôi đang đi dạo ở bờ biển
  Hôm nay cũng vậy, tôi đang đi dạo ở bờ biển

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese