Site Feedback

Resolved questions
Có thậm chí người đang lững thững đang cầm tay trẻ con.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]아이들 손을 잡고 산책하는 사람도 있습니다.
Có thậm chí người đang lững thững đang cầm tay trẻ con.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]아이들 손을 잡고 산책하는 사람도 있습니다.
  Thậm chí có một người đang đi dạo, tay dắt mấy đứa trẻ
  Còn có một người đang đi dạo, tay dắt mấy đứa trẻ

  Chắc là bạn đang miêu tả một bức tranh nào đó phải không?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese