Site Feedback

Resolved questions
Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?

Chào các bạn.
Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?

문장 끝에 쓰는 mà , nhé 는 어떤 때에 쓰는지 예를 들어 설명해 주세요.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Mình sửa lại câu hỏi của bạn như sau:

  Câu này nói bằng tiếng Việt như thế nào? (nên sử dụng "này" thay vì "đó" vì nó ở ngay dưới câu hỏi của bạn.

  Bạn cũng có thể hỏi là: Câu dưới đây nói bằng tiếng Việt như thế nào?

  문장 끝에 쓰는 mà , nhé 는 어떤 때에 쓰는지 예를 들어 설명해 주세요.

  Xin hãy giải thích và cho ví dụ khi nào thì viết "mà" và "nhé" ở cuối câu.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese