Site Feedback

Resolved questions
Dù thế đi nữa tôi đang học từng chút một cách đều đặn mà.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]그래도 꾸준히 조금씩 공부하고 있어.
Dù thế đi nữa tôi đang học từng chút một cách đều đặn mà.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn!

  Tuy nhiên, tôi đang học từng chút một cách đều đặn mà. Hoặc là
  Tuy nhiên, tôi đang học đều đặn từng chút một mà.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese