Site Feedback

Resolved questions
Tôi rất tò mò tiền rượu như thế nào ạ.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]술값이 어떻게 하는지 궁금 합니다.
Tôi rất tò mò tiền rượu như thế nào ạ.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Đúng rồi. Hoặc bạn cũng có thể nói:

  Tôi rất muốn biết giá rượu như thế nào.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.