Site Feedback

Resolved questions
Hôm nay tôi đang uống rượu tại một quán rượu trên đường tan việc.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]나는 오늘 퇴근하는 길에 술집에서 술을 마시고 있어. .
Hôm nay tôi đang uống rượu tại một quán rượu trên đường tan việc.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Hôm nay, tôi đang uống rượu tại một quán rượu trên đường đi làm về.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese