Site Feedback

Resolved questions
Hôm nay bạn muốn ăn buổi trưa gì?

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]뭐 먹을래?
Bạn muốn ăn gì?
[2]오늘 점심 뭐 먹을까?
Hôm nay bạn muốn ăn buổi trưa gì?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Câu [1] đúng rồi

  [2]오늘 점심 뭐 먹을까?
  Bữa trưa hôm nay bạn muốn ăn gì?
  Bữa trưa nay bạn muốn ăn gì?
  Trưa nay bạn muốn ăn gì?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese