Site Feedback

Resolved questions
có thậm chí nhà hàng món canh hòa với cơm

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]
그리고 근래에 알게된 시락국밥 식당도 있군요.
Và có thậm chí nhà hàng món canh hòa với cơm Sirak biết được gần đây đã nhé .

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker

  Và gần đây tôi còn biết một nhà hàng có món canh hòa với cơm Sirak (nữa) nhé

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese