Site Feedback

Resolved questions
Xin hãy giúp sửa câu sai.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]
그리고 근래에 알게된 육수에 된장과 열무와 배추 우거지를 넣고 끓인 시락국밥 식당도 있군요.
Và có thậm chí nhà hàng món canh hòa với cơm Sirak đun sôi bỏ vào vào bắp cải và củ cải non trên nước dùng biết được gần đây đã nhé .

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker

  Và gần đây tôi còn biết một nhà hàng có món cơm Sirak đun sôi trong nước dùng sau đó bỏ bắp cải và củ cải non vào nữa nhé.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese