Site Feedback

Resolved questions
bạn có thể học miễn phí.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]한국어,베트남어,기타 다른 나라의 기본적인 언어를 무료로 배울수 있습니다.
Tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, các ngôn ngữ khác chính yếu , bạn có thể học miễn phí.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Bạn có thể học miễn phí các ngôn ngữ cơ bản của các quốc gia khác như tiếng Việt, tiếng Hàn...

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese