Site Feedback

Resolved questions
'lợn' 'heo' và 'hợi'

Xin Chào.

Gần đây có các bài báo về "3000 lợn chết trên sông Hoàng Phố, Trung Quốc". Tại sao tờ báo viết 'lợn'?
'lợn' 'heo' và 'hợi' có sự khác biệt nào?
Nếu viết "3000 (con) heo chết" thì sai không?

Cám ơn

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Chào bạn,
  "Lợn" và "heo" đều là 2 từ thông dụng. Chúng có nghĩ giống nhau. Ở miền Bắc, người ta gọi là lợn. Ở miền Nam của mình gọi là heo.
  "Hợi" là một từ cổ. Từ này chỉ dùng trong bói toán, và trong tên gọi của một số bức tranh dân gian ngày xưa

  Chào bạn,

  Ngôn ngữ ở mỗi vùng miền có khác một chút vì vậy người ta gọi khác nhau.
  Người miền Bắc thì gọi là con Lợn, người miền Nam thì gọi là con Heo.
  Gọi là con Hợi thì tôi không thấy trong sách báo hay ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Người sinh vào năm con Heo thì gọi là tuổi con Heo hoặc tuổi Hợi.

  Nếu viết "3000 (con) heo chết" thì không sai bạn ạ.

  Nếu viết "3000 (con) heo chết" thì sai không? > right

  North VN use "Lợn"

  South VN use "Heo"

  "Hợi" is just used in zodiac and placed at the end.
  Vietnamese zodiac: Tý (Rat), Sửu (Buffalo), Dần (Tiger), Mẹo (Cat), Thìn (Dragon), Tỵ (Snake), Ngọ (Horse), Mùi (Goat), Thân (Monkey), Dậu (Cock), Tuất (Dog), Hợi (Pig)

  Heo theo người miền nam VN (giờ thì người bắc cũng gọi).
  Lợn nói theo người miền Bắc VN.
  Hợi là chỉ con heo(lợn) trong 12 con giáp.
  Đều là 1 con cả nhưng ở mỗi trường hợp khác nhau tì lại sử dụng từ khác nhau.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.