Site Feedback

Resolved questions
Làm thế nào để kết nối Skype trên Italki nhỉ?

Minh thấy nhiều bạn có hiển thị kết nối Skype sẵn sàng nhưng mình lại không tự thiết lập của mình được. Việc chat trên Italki khá là khó khăn.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Giang chỉ có thể nói chuyện trên Skype nếu Giang cho Skype ID cho người khác trên iTalki.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese