Site Feedback

Resolved questions
Chào các bạn. Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?[

[1]
Main palace: center of power, politics, economy, and culture
Gyeongbokgung (Palace Greatly Blessed by Heaven) was built in 1395, three years after the Joseon Dynasty was founded, and it served as the main palace for more than five hundred years. With Mount Bugaksan to its rear and the Street of Six Ministries (today’s Sejongno) outside Gwanghwamun Gate, the main entrance to the palace, Gyeongbokgung stood in the heart of the capital city. It was steadily expanded over nearly three hundred years before being reduced to ashes during the Japanese invasion of 1592. For the next 276 years the palace grounds were left derelict until finally being rebuilt in 1867 under the leadership of Prince Regent Heungseon Daewongun. The restoration was completed on a grand scale, with 500 buildings crowded together in a labyrinthine arrangement.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  ===I HAVE SOMETHING TO CORRECT... SORRY FOR THOSE MISTAKES
  Cung điện chính: Trung tâm của quyền lực, chính trị, kinh tế và văn hóa
  Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc) được xây dựng vào năm 1395, ba năm sau khi triều đại Joseon được sáng lập. Cung được xem là cung điện chính suốt hơn 500 năm. Là lối đi chính vào cung, CỔNG Gyeongbokgung tọa lạc tại trung tâm thủ đô cùng với phòng tuyến núi Bugaksan và đường Lục Tào (Lục Bộ) nằm ngoài ĐẠI MÔN Gwanghwamun. CÁNH CỔNG này dần được mở rộng suốt 300 năm, trước khi bị tàn phá nặng nề bởi sự xâm lược của Nhật Bản vào năm 1592. Bị bỏ hoang trong vòng 276 năm sau đó, cung điện cuối cùng đã được hồi phục vào năm 1867 dưới sự chỉ đạo của NHIẾP CHÍNH Heungseon Daewongun. Sự khôi phục được hoàn thành trên quy mô lớn, với 500 tòa nhà được sắp xếp theo đường lối.

  Cung điện chính: Trung tâm của quyền lực, chính trị, kinh tế và văn hóa
  Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc) được xây dựng vào năm 1395, ba năm sau khi triều đại Joseon được sáng lập. Cung được xem là cung điện chính suốt hơn 500 năm. Là lối đi chính vào cung, Gyeongbokgung tọa lạc tại trung tâm thủ đô cùng với phòng tuyến núi Bugaksan và đường Lục Tào (Lục Bộ) nằm ngoài cổng Gwanghwamun. Lối đi này dần được mở rộng suốt 300 năm, trước khi bị tàn phá nặng nề bởi sự xâm lược của Nhật Bản vào năm 1592. Bị bỏ hoang trong vòng 276 năm sau đó, cung điện cuối cùng đã được hồi phục vào năm 1867 dưới sự chỉ đạo của Hoàng thân nhiếp chính Heungseon Daewongun. Sự khôi phục được hoàn thành trên quy mô lớn, với 500 tòa nhà được sắp xếp theo đường lối.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese