Site Feedback

Resolved questions
Chào các bạn. Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?[3]

[3]
As Gyeongbokgung was the symbol of national sovereignty, it was demolished during the Japanese occupation. In 1911, ownership of land at the palace was transferred to the Japanese Government-General. In 1915, on the pretext of holding an exhibition, more than 90 percent of the palace buildings were torn down. Following the exhibition the Japanese leveled whatever still remained. The Japanese also built their colonial headquarters, the Government-General building, directly in front of Gyeongbokgung. Restoration of Gyeongbokgung to its former glory has been ongoing since 1990. The colonial Government-General building was removed, and Heungnyemun Gate was restored to its original state. The inner Court and Crown prince’s residence were completed.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Gyeongbokgung là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, nó đã bị phá hủy trong thời gian Nhật chiếm đóng. Năm 1911, chủ quyền của cung điện được chuyển giao cho Toàn quyền Nhật Bản. Năm 1915, viện cớ tổ chức một cuộc triển lãm, hơn 90 phần trăm của các tòa nhà cung điện đã bị dỡ bỏ. Sau triển lãm, Nhật san bằng tất cả những gì còn lại. Nhật Bản cũng đã xây dựng trụ sở thuộc địa của họ - dinh Toàn quyền Nhật Bản, ngay phía trước Gyeongbokgung. Việc khôi phục Gyeongbokgung trở lại vẻ huy hoàng vốn có của nó đã được tiến hành từ năm 1990. Toà nhà thuộc địa Toàn quyền Đông Dương đã bị dỡ bỏ, Cổng Heungnyemun đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó. Cung điện và dinh thự của Thái tử đã được hoàn thiện.
  -----------------------------------------
  Trên đây là bản dịch của tôi, tham khảo nhé ^^ chúc bạn học tiếng Việt vui vẻ

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese