Site Feedback

Resolved questions
Chào các bạn. Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào? [ICT]

[ Q ] ICT 는 무엇인가요?
[A]네, 답변 하겠습니다.
ICT 는 Inclusive Conducted Tour의 약자로서, 동일한 Tour Leader가 전 여행기간 동안 안내를 담당하 는 여행의 형태를 말하며,
단체 여행은 주로 여기에 속합니다.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  (hỏi) ICT là gì?
  (trả lời) Vâng, để tôi trả lời
  ICT là chữ viết tắt của ICT, Tour leader chịu trách nhiệm về toàn bộ chuyến đi và trong suốt chuyến đi trong các hình thức hướng dẫn đề cập đến
  Chuyến du lịch này phụ thuộc chủ yếu vào đoàn thể

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese