Site Feedback

Resolved questions
När använder man imperfektet och perfektet på svenska?

När måste jag brukar imperfekt och perfekt? Var är skillnaden?

Additional Details:

Till exempel:
Har du läst tidningen i dag? (Perfekt)
Såg du på nyheterna i går kväll? (Imperfekt)
På tyska skriver man båda två satser i perfektet. Så varför skrivs första satsen i perfektet och andra i imperfektet?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Från Wikipedia:
  Perfekt räknas i svenskan som ett grammatiskt tempus som innebär att handlingen som verbet i perfekt beskriver har avslutats men fortfarande är aktuell. Exempel: "Cornelia har gått till skolan" säger att Cornelia gick till skolan i morse och fortfarande är där, till skillnad från "Cornelia gick till skolan" (preteritum), vilket inte säger någonting om huruvida hon fortfarande antas befinna sig där. Perfektformen i svenskan konstrueras med presens av hjälpverbet "hava" och huvudverbets supinumform. Den motsvarar perfektiv aspekt av presens.

  Preteritum är ett tempus i bland annat svenska och andra germanska språk, som används allmänt för att beteckna dåtid. Namnet kommer av latinets praeterita, som betyder "det föregångna". Förr (och delvis fortfarande) användes i stället allmänt termen imperfekt. Den termen passar dock bättre i exempelvis romanska språk som franska och spanska.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.