Site Feedback

Expired question
Chào các bạn. [WATA]

Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt.

[ Q ]WATA 를 설명해 보세요.
[A]네, WATA 는 World Association of Travel Agencies의 약자로 "세계 여행업자협회"를 말함 민간관광기구로서 여행거래질서 확립과 세계의 관광 왕래촉진 및 업자상호간 권익보호를 목적으로 1948년 설립되었 으며 본부는 스위스의 제네바에 있습니다.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese