Site Feedback

Expired question
Chào các bạn. [IATA ]

Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt.
[ Q ] IATA 의 정의를 말해 보세요.
[A]네,IATA 는 International Air Travel Association의 약자로 "국제 항공운송협회"를 말합니다.
몬트리올에 본부가 있으며, 민간기구로 1945년 쿠바 아바나에서 발촉, 항공권 판매에 대한 규제, 항공권판매 대리와 규제, 항공운임 결정, ICAO와의 협력유지, 여객안정, 경제적 운송 촉진을 목적으로 합니다.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese