Site Feedback

Expired question
Chào các bạn. [PATA]

Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt.
[ Q ] PATA (한국이 회의를 개최한 해) 를 설명 하세요.
[A]네,PATA 는 Pacific Asia Travel Association의 약자로 "태평양 지역 관광협회"를 말하며, 민간 단체들 주축의 관광 기관 입니다. 본부는 미국의 샌프란시스코에 위치하고 있으며, 관광자원의 공동 개발, 관 광객의 유치증진 및 공동선전 등의 지역 전역에 걸친 관광사업 발전 촉진을 목적으로 합니다.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese