Site Feedback

Resolved questions
اين بيت يعني چه؟

اي خرم از فروغ رخت، لاله زار عمر/باز آ كه ريخت بي گل روبت، بهار عمر

For learning: Persian (Farsi)
Base language: Persian (Farsi)
Category: Culture

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by Voting
  اي كسي كه از روشنايي چهره ات، لاله زار عمر من سرسبز شده (در چهره ي معشوق نوري است كه مانند نور خورشيد موجب روييدن لاله هايي در باغ عمر او شده است)‏
  باز بيا (برگرد) كه در نبود چهره ي همچون گل تو، بهار عمر من خزان شده است (همان لاله زاري كه با نور چهره ات خرم شده بود، در نبود روي همچون گل تو، سرسبزي و خرمي اش را از دست داده است

  ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر  بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر  ای معشوقي که پرتوی رویت باغ عمرمرا خرم نموده است بازگرد که بدون چهره ی زیبای تو عمر من زیبایی خود را از دست می دهد.

  برخي آرايه ها:

  فروغ رخ : استعاره مکنیه (رخ همانند خورشید فروغ دارد) - لاله زار عمر :تشبیه - گل روی: تشبیه - بهار عمر:استعاره مکنیه(عمر همچون درختی است که شکوفه دارد) ،برخی (شاخ نبات حافظ ،برزگر) آن را تشبیه گرفته اند، ولی وجه نخست ترجیح دارد. بهار ايهام :1-فصل بهار 2- شكوفه ، گل –واج آرايي حرف ر

  خیلی حرفه ای شدید و سوال های سخت می پرسید.
  ایاي خرم از فروغ رخت، لاله زار عمر= ای کسی که به خاطر صورت زیبایت عمر من که شبیه لاله زار (گل زار) است خرم شده است.****************
  بازآ كه ريخت بي گل روبت، بهار عمر= دو باره برگرد که بدون صورت زیبای تو بهار عمر من هم پایان می یابد و شور و نشاط عمر من از بین می رود

  لاله زار= گل زار
  باز آ= باز آی = برگرد
  خرم= سرسبز و شاداب
  در این شعر زندگی به لاله زار تشبیه شده است که به خلاطر صورت زیبای یار خرم و سر سبز می شود و اگر یار بر نگردد این لاله زار پژمرده خواهد شد پس از یار خواهش می شود که برگردد.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.